STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1901/BC-SGDĐT 22/07/2016 Báo cáo số 1901/BC-SGDĐT ngày 22/07/2016 của Sở GDĐT ...
2 1735/HD-SGDĐT 05/07/2016 Công văn số 1735/HD-SGDĐT ngày 05/7/2016 của Sở GD&ĐT Đồng Nai ...
3 2712/HDLS-SGDĐT-STC-SLĐTBXH 29/09/2016 Hướng dẫn liên Sở số 2712/HDLS-SGDĐT-STC-SLĐTBXH ngày 29/9/2016 của liên Sở ...
4 2267/HD-SGDĐT-SNV-STC 30/09/2014 Hướng dẫn liên Sở số 2267/HD-SGDĐT-SNV-STC ngày 30/9/2014 của liên Sở ...
5 2555/KH-SGDDT 25/09/2016 KH_2555-SGDDT_Triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 ...
6 3165/QĐ-UBND 30/09/2016 Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ...
7 2642/QĐ-UBND 18/08/2016 Quyết định số 2642/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ...
8 22/CT-UBND 19/09/2016 CT_22-UBND_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 cua ngành GDDT Đồng Nai ...
9 18/2016/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/07/2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai ...
10 5584/KH-UBND 01/07/2016 Kế hoạch số 5584/KH-UBND về thời gian năm học 2016-2017 ...
11 3031\CT-BGDDT 26/08/2016 CT_3031-BGDDT_Nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 ...
12 1893/QĐ-BGDĐT 03/06/2016 Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của GDMN, Giáo dục phổ thông​ và giáo dục thường...
13 3131/CT-BGDĐT 25/08/2015 ​Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục màm non, giáo dục Tiểu học, giáo dục Phổ thông và giáo dục thường...
14 2797/QĐ-BGDDT 06/08/2015 2797/QĐ-BGDDT ...
15 25/2014/TT-BTTTT 31/12/2014 Thông tư 25 quy định về triển khai các hệ thống thông tin ...
16 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 ...
17 20/06/2011 20/06/2011 ...
18 TCVN 8793:2011 20/06/2011 Tiểu chuẩn Quốc gia TCVN 8793:2011 Trường Tiểu học - Yêu cầu thiết kế ...
19 TCVN 8794:2011 20/06/2011 Tiểu chuẩn Quốc gia TCVN 8794:2011 Trường Trung học - Yêu cầu thiết kế ...
20 116/2016/NĐ-CP 18/07/2016 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ ...

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO